Quins partits polítics tenen en compte el TEA en les eleccions del 14F?

Quins partits tenen en compte el TEA en el seu programa per a les eleccions del 14F?

S’acosten les eleccions del 14 de febrer i, des de la Federació Catalana d’Autisme hem consultat els programes electorals dels diferents partits per tal de comprovar si, i de quina manera, es té en compte la diversitat; quines propostes socials es fan al respecte i, sobretot, si es cita específicament el TEA.

En el següent article es desgranen els programes i es traslladarem les referències a temes que tinguin que veure amb la diversitat funcional, la salut mental, l’educació, la inclusió socio-laboral i totes aquelles àrees on es fa referència a la diversitat funcional i a l’adaptació i implementació de polítiques per a millorar la vida de les persones que en tenen.

La nostra recerca s’ha basat en els següents termes: “Diversitat”, “Discapacitat”, “Salut mental”, “Autisme”, “TEA”, “Asperger” i “Autista”.

L’ordre dels partits és el dels resultats obtinguts en els últims comicis del 2017.

Podeu consultar directament les propostes dels grups polítics clicant als diferents noms:

Ciutadans · Junts · ERC · PSC · En Comú podem · CUP · PP · PDCAT · VOX

 

Ciutadans

Sí que hi ha referències a la diversitat funcional i al sector de la discapacitat i la salut mental en el seu programa. També hi ha referències especifiques al TEA. Resumim les seves propostes:

Salut mental:

 • Aprovar una Llei de Salut Mental que garanteixi la protecció dels drets i l’assistència sanitària de persones amb problemes de salut mental.
 • Contemplarem la incorporació de psicòlegs clínics als equips d’atenció primària al Servei Català de Salut + més recursos
 • Reforçarem la protecció social de les persones amb problemes de salut mental i crearem incentius per afavorir la seva inserció laboral.

Dependència:

 • Impulsarem una revisió del model d’atenció a la dependència que corregeixi les seves carències i aposti per un sistema d’atenció centrada en la persona.
 • Aprovarem la Llei de mesures urgents per garantir la dignitat i els drets de les persones grans i per millorar la qualitat de la prestació dels serveis d’atenció a la dependencia
 • Eliminarem els copagaments en el servei de teleassistència i reduirem la resta de serveis per tal que siguin més justos i equitatius.
 • Potenciarem la promoció de l’autonomia i la prevenció de la dependència.
 • Garantirem la continuïtat en l’atenció a les persones grans amb discapacitat en situació de dependència.

Diversitat funcional:

 • Aprovarem una nova Llei de drets de les persones amb discapacitat.
 • Creació d’una Comissió permanent de polítiques integrals per a la discapacitat
 • Elevarem el finançament dirigit als Centres Especials de Treball (CET)
 • Fomentarem l’ocupació inclusiva amb la col·laboració de les empreses
 • Augmentarem al 10 % la quota de reserva per a persones amb discapacitat a les Ofertes Públiques de Feina
 • Desenvoluparem campanyes de sensibilització que lluitin contra els biaixos, els estereotips i els prejudicis que recauen sobre les persones amb discapacitat.
 • Garantirem que totes les persones amb discapacitat puguin exercir sense traves el seu dret a vot. Tota la informació oficial sobre el procés i les candidatures electorals en qualsevol mitjà o suport haurà de ser accessible per a les persones amb discapacitat sensorial i cognitiva.

TEA:

 • Facilitarem l’accés de les famílies i d’altres persones de l’entorn proper de les persones amb sordesa o amb trastorns de l’espectre autista de models de mascareta que garanteixin que s’hi puguin comunicar.
 • Defensarem l’existència dels centres d’educació especial dins un sistema mixt en el qual les famílies puguin escollir entre l’escolarització en centres d’educació especial, en centres ordinaris amb suport o en centres amb aules específiques de suport.
 • Garantirem el dret a una atenció precoç gratuïta i de qualitat en totes les etapes educatives, inclosa l’educació infantil.
 • Dotarem amb personal qualificat els centres amb alumnat diagnosticat amb Trastorn de l’Espectre Autista (TEA).
 • Facilitarem que els alumnes amb TEA puguin ser usuaris del servei de menjador si així ho decideixen les seves famílies.
 • Garantirem la plena inclusió de l’alumnat amb necessitats educatives específiques a les activitats extraescolars i de lleure educatiu.

Aquí consultar el programa complert de Ciutadans

Tornar a l’inici de l’article

Junts

Sí que hi ha referències a la diversitat funcional i al sector de la discapacitat i la salut mental en el seu programa. També hi ha referències especifiques al TEA. Resumim les seves propostes:

Diversitat funcional:

 • Aprovar el Pacte Nacional dels Drets de les Persones amb Discapacitat
 • Prioritzarem la revisió del sistema de valoració de la dependència perquè s’optimitzin els recursos amb la valoració de la discapacitat i es redueixi el temps d’espera i de resposta.
 • Garantirem la universalitat d’accés als serveis socials I que la persona sigui al centre de les polítiques socials
 • Impulsarem el nou model català d’inserció laboral per a persones amb discapacitat, que contingui com a base: El model català de Centre Especial de Treball (CET).
 • La inserció laboral a l’empresa ordinària, basada en l’impuls del mètode de “treball amb suport”. El foment de la responsabilitat social corporativa amb programes d’inserció sociolaboral.
 • Crearem un model de treball inclusiu en el mercat laboral ordinari per afavorir l’ocupació de les persones amb discapacitat intel·lectual i amb problemes de salut mental
 • Aprovarem el nou model d’atenció a les persones amb discapacitat modificant el marc legal existent per a garantir un apropament dels serveis a les persones amb discapacitat basat en la promoció de l’autonomia de cada persona.
 • Revisarem i millorarem l’actual model de serveis residencials, d’acord amb el recollit a l’apartat de serveis residencials i d’autonomia personal d’aquest programa electoral.
 • Reforçarem l’accés a l’habitatge social per a persones amb discapacitat aplicant una reserva explícita destinada a persones amb discapacitat intel·lectual
 • Aprovarem la Llei catalana de l’autonomia personal per a positivar els drets socials, garantint-hi l’accés universal i adequant el marc normatiu.
 • Aproximarem el servei a les persones, apostant pel foment definitiu de l’assistent personal i la universalitat dels serveis.
 • Apostarem decididament per l’atenció integrada social i sanitària a la dependència i per a la promoció de l’autonomia personal.
 • Vetllarem perquè en el disseny de protocols d’actuació davant les emergències socials s’hi considerin les perspectives de salut mental i discapacitat.

Salut mental:

 • Impulsarem i executarem un Pacte Nacional per la Salut Mental, elaborat des del consens amb el sector.
 • Cercarem un model d’actuació integral i comunitari per a la recuperació de les persones amb trastorn mental.
 • Crearem un model de treball inclusiu en el mercat laboral ordinari per afavorir l’ocupació de les persones amb discapacitat intel·lectual i amb problemes de salut mental.
 • Apostarem decididament per l’atenció integrada social i sanitària a la dependència i per la promoció de l’autonomia personal.
 • Disposarem de programes d’ocupació activa a joves amb discapacitat o diversitat funcional.
 • Reforçarem tots els mecanismes orientats a la inserció de les persones amb discapacitat a l’empresa ordinària.

Educació:

 • Ens comprometem a avançar en la consolidació de l’escola inclusiva, ja que la diversitat personal ha de ser inclosa en el sistema educatiu com un factor de riquesa i promoguda en la seva atenció amb tots els recursos humans, organitzatius i materials necessaris.
 • Publicarem un mapa de recursos (com són SIEI, AIS, CEEPSIR, etc.) per poder conèixer els recursos existents i planificar-ne una distribució equitativa, eficient i ajustada a les necessitats de tot l’alumnat al llarg de tot el procés educatiu.
 • Establirem un sistema d’indicadors quantitatius i qualitatius fiables, a fi de poder prendre el pols a l’evolució del sistema inclusiu.
 • Facilitarem itineraris d’escolarització flexibles per als alumnes que requereixen una alta intensitat de suports i de recursos.
 • Garantirem la sectorització i la coordinació dels serveis educatius i els sociosanitaris per assegurar els processos de detecció de necessitats i una atenció integral i de proximitat a l’alumnat.

Autisme:

 • Prioritzarem la detecció precoç i l’abordatge dels trastorns del neurodesenvolupament (TDAH, dislèxia, discalcúlia, TEA, etc.) en infants i joves, amb la intervenció i el suport dels EAP, pediatres, metges de família, el Programa Salut i Escola i equips específics dins la xarxa pública de Salut Mental Infanto-Juvenil (CSMIJ).

Accessibilitat:

 • Fomentarem l’accessibilitat desplegant un paquet de mesures per fer la cultura accessible a persones amb discapacitats funcionals, col·lectius amb risc d’exclusió, persones o famílies que es trobin en el llindar de la pobresa.
 • Donarem suport a través de línies d’ajut específiques a iniciatives que ja s’estan desenvolupant des de la societat civil i que treballen per millorar la qualitat de vida de les persones que pateixen malalties físiques i mentals. (p. 128)

Perspectiva de gènere:

 • Inclourem la perspectiva de gènere en les polítiques de lluita contra la pobresa i l’exclusió social, perquè reconeguin la suma d’eixos de discriminació i opressió que poden agreujar la vulnerabilitat de les dones pel fet de ser immigrades, joves, grans, amb discapacitat o qualsevol altra condició que pugui esdevenir motiu de desigualtat.

Aquí podeu accedir al programa complert de Junts

Tornar a l’inici de l’article

ERC

Sí que hi ha referències a la diversitat funcional i al sector de la discapacitat i la salut mental en el seu programa. No hi ha referències especifiques al TEA. Resumim les seves propostes:

Salut mental:

 • Impulsar un nou model de sensibilització i de prevenció del suïcidi juvenil centrant els nous reptes en l’acompanyament del dol
 • Abordatge de la salut mental comunitària integrant serveis sanitaris i socials, amb itineraris i dispositius d’entrada, sortida i acompanyament permanent a les persones i les seves famílies.

Educació:

 • Garantir la figura d’una infermera referent de la salut en cada centre educatiu per atendre a l’alumnat amb necessitats de salut als centres educatius i centres d’educació especial

Diversitat funcional:

 • Impulsar una nova llei de promoció de l’autonomia personal i d’atenció a les persones en situació de dependència, amb mirada de gènere, per garantir el dret a l’autonomia de les persones grans i de les persones amb discapacitat
 • Intensificar la inclusió laboral per mitjà del model català de treball protegit (empreses d’inserció i centres especials de treball)
 • Desenvolupar l’Agència Catalana de Protecció Social, com a ens unificat i especialitzat en la gestió de prestacions socials de servei, econòmiques i tecnològiques.
 • Impulsar un model d’atenció centrada en la persona, amb visió comunitària, compartit, transversal i interdepartamental en els diferents àmbits: residencial, d’atenció de llarga durada, de l’atenció domiciliària i de l’atenció diürna
 • Potenciar accions d’esport inclusiu i reforçar polítiques adreçades a afavorir la pràctica de l’esport per a persones amb diversitat o amb capacitats diferents.
 • Definir un model de treball amb suport per a persones amb discapacitat que afavoreixi la seva integració real en el mercat laboral per a una millor inclusió social en l’empresa ordinària

Enllaç al programa electoral d’ERC

Tornar a l’inici de l’article

PSC

Sí que hi ha referències a la diversitat funcional i al sector de la discapacitat i la salut mental en el seu programa. També hi ha referències especifiques al TEA. Resumim les seves propostes:

Diversitat funcional:

 • Treballar activament amb els mitjans de comunicació perquè mostrin la diversitat i la pluralitat de veus
 • Facilitar l’encaix de nous serveis residencials (apartaments amb serveis, llars compartides assistides, etc.) com a complement a les residències per a gent gran, persones amb discapacitats i/o amb problemes de salut mental inclusiva i accessible
 • Garantir l’equitat d’accés respectant la diversitat de l’entorn familiar, social i cultural en el qual es mou la persona, i escoltar la seva veu i les seves preferències des de la perspectiva del dret a la salut, a l’autonomia personal i a la vida independent
 • Les necessitats canviants al llarg de la vida requereixen polítiques transversals d’acció política i institucional
 • Establir nous mecanismes de coordinació efectius per garantir la transversalitat en el tractament de la infància i adolescència amb discapacitat per garantir i fer efectius tots els seus drets, la salut, l’educació, el lleure, la participació i la ciutadania plena
 • Reafirmem el nostre compromís amb totes les persones amb discapacitat d’acord amb els nostres principis i valors: la dignitat, entesa com una condició indivisible a la humanitat; la llibertat, entesa com a autonomia -en el sentit de subjecte moral, que la persona sigui el centre de les decisions que l’afecten- i la igualtat inherent de qualsevol ésser humà, respectuosa amb la diferència; i amb la promoció i defensa de la cultura de les capacitats.
 • Promoure canvis legislatius per l’assoliment a Catalunya del que dicta la Convenció de les Nacions Unides sobre els Drets de les Persones amb Discapacitat
 • Treballar per a la inclusió plena i efectiva de les persones amb discapacitat, fugint dels conceptes d’assistencialisme, paternalisme, caritat i discrecionalitat.
 • Promoure el model de vida en comunitat, en el seu entorn habitual amb tots els serveis i les prestacions que recull la Llei de promoció de l’autonomia personal i suport a la dependència amb la figura de l’assistent personal com a eix troncal
 • Facilitar mitjans d’accessibilitat comunicativa per a persones amb discapacitat auditiva, visual, oralistes i signants, en els centres d’atenció primària, especialitzada i hospitalària
 • Aprovar, dintre del nostre marc competencial, mesures de compensació econòmica orientades principalment a reducció de taxes, preus públics, etc. de serveis, amb l’objectiu d’eliminar o mitigar el sobreesforç econòmic de les famílies que tenen un membre amb discapacitat i/o amb problemes de trastorn mental.
 • Fer complir la normativa vigent en relació amb l’obligatorietat de contractació d’almenys el 2 % de persones amb discapacitat
 • Vetllar pel compliment de la quota legal de reserva del 2 % i del 3 % a les administracions públiques per a llocs de treball ocupats per persones amb discapacitat
 • Promoure l’ocupació de les persones amb discapacitat, tant en l’empresa ordinària com en els Centres Especials de Treball (CET).
 • Reformular el treball protegit i el treball amb suport, mitjançant l’acord social, per garantir el dret al treball de les persones amb discapacitat
 • Promoure l’aprovació d’un codi d’accessibilitat, que compti amb el consens del sector social, sindical i empresarial, així com les administracions.
 • Promoure el dret d’accés a la cultura per a tothom

Salut mental:

 • L’atenció a les persones amb trastorn mental i a les seves famílies estarà orientada per l’actualització del Pla Integral de Salut Mental, per garantir el contínuum assistencial
 • Es potenciarà l’atenció comunitària per enfortir la recuperació i la integració de les persones amb malaltia mental en el seu entorn.
 • Elaborar un Pla integral per a la prevenció, detecció, tractament i atenció integral des de la xarxa pública per a les necessitats de salut mental d’infants i adolescents
 • Dissenyar una estratègia estadística que inclogui la sistematització de la recollida de dades relatives a les persones amb discapacitat en tots els àmbits (social, laboral, cultural, esportiu, etc.)

Educació:

 • Incloure en els currículums educatius de primària, de forma específica i molt prioritzada, els coneixements i les habilitats per promoure el respecte a la diversitat i a la ciutadania global

Treball:

 • Promoure polítiques d’inclusió social del jovent, especialment aquell que té més dificultats per a la inserció laboral i la formació profesional
 • Establir un fons de finançament addicional i extraordinari per als Centres Especials de Treball per a pal·liar els efectes de la Covid19

Aquí podeu consultar el programa electoral del PSC

Tornar a l’inici de l’article

En comú podem

Sí que hi ha referències a la diversitat funcional i al sector de la discapacitat i la salut mental en el seu programa. No hi ha referències especifiques al TEA. Resumim les seves propostes:

Diversitat funcional:

 • Posar en marxa accions positives envers les persones amb diversitat funcional i les persones cuidadores
 • Garantir l’accessibilitat a persones amb discapacitats.
 • Potenciar l’accés als centres formatius, des de les escoles bressol a la universitat (on actualment només l’1% de l’alumnat té diversitat funcional) apostant per l’escola ordinària, sempre que sigui possible, amb els suports de les vetlladores i l’equip de professionals necessaris.
 • Posar l’accent en l’autonomia i la vida independent de la persona. Per això volem incrementar els assistents personals per a les persones que vulguin optar per aquesta via en comptes de la institucionalització en residències o en l’àmbit familiar.
 • També cal garantir l’accés a habitatges adaptats en sentit ampli i seguir avançant en la millora de l’accessibilitat del parc d’habitatges
 • Aprovar una llei d’autonomia personal de Catalunya, que haurà de contemplar el següent: màxima autonomia possible; prevenció, intervenció en l’entorn i per generar contextos inclusius; avenç cap a la unificació dels equips de valoració de la discapacitat i els de valoració de la dependència; creació d’equips d’assessorament i seguiment que elaborin el Pla d’Autonomia i Vida consensuat amb l’usuari/ària i/o la família.
 • Potenciar al màxim l’accés als llocs de treball en empreses ordinàries amb les adaptacions i suports necessaris
 • Vetllar pel compliment legal de la reserva del 2% de les empreses de més de 50 treballadors/es, atès que a Catalunya hi ha més d’11.000 empreses
 • Revisar el sistema actual de treball protegit. Dotant-lo de recursos suficients i replantejant el model per a garantir que els Centres Especials de Treball esdevinguin una veritable porta d’entrada i de formació per a l’accés al mercat laboral

Salut mental:

 • Garantir un model d’atenció a la salut mental i a les addicions que integri plenament la salut mental comunitària en l’atenció primària
 • Dotar el model amb suficients recursos per poder garantir una cartera de serveis que inclogui atenció, rehabilitació i reducció de danys
 • Incrementar suficientment la dotació de psicòlegs i psicòlogues a l’atenció primària en el marc de la pandèmia per la Covid-19.
 • Obrir un procés de debat social sobre el model conceptual d’atenció a la salut mental que sigui més integrador, reconeixedor de les diferències entre les persones i orientat a les seves necessitats.
 • Desestigmatitzar les malalties mentals i combatre les xifres de suïcidi trencant amb els falsos mites que l’envolten
 • Incrementar la dotació de recursos humans, materials i econòmics als centres i recursos específics de salut mental infantil i juvenil
 • Desestigmatitzar totes les malalties mentals entre les persones joves, tenint en compte els llenguatges, espais i canals juvenils

Educació:

 • Impulsar una línia de finançament de recerca per revisar els currículums escolars
 • Redefinir l’actual model de governança dels centres, donant més veu i participació a les famílies
 • Eliminar la intervenció de les empreses i entitats financeres als centres educatius

Treball:

 • Complir, preferentment amb contractació laboral directa, la quota de reserva de la LISMI, per tal de fer possible l’accés al mercat de treball de les persones en diversitat funcional

Infància:

 • Doblar la inversió en polítiques d’infància i famílies fins a un 2% del PIB per apropar-nos progressivament i de manera decidida a la despesa mitjana en l’entorn europeu.
 • Revisar el model de protecció i d’atenció a la infància i l’adolescència en risc social i concretar i dotar dels recursos suficients per desenvolupar el nou model.
 • Desplegar amb rapidesa i amb recursos suficients el Sistema d’Intervenció Socioeducativa (SIS) als municipis, amb un model homogeneïtzat
 • Fomentar l’educació emocional, especialment a les xarxes, per tal de combatre el bullying i el ciberbullying

Aquí podeu consultar el programa complert de En Comú Podem

Tornar a l’inici de l’article

CUP

Sí que hi ha referències a la diversitat funcional i al sector de la discapacitat i la salut mental en el seu programa. No hi ha referències especifiques al TEA. Resumim les seves propostes:

Educació:

 • Impulsar la diversitat a l’aula ordinària amb mesures que evitin una alta concentració d’alumnat amb NEE (Necessitat Educatives Especials: famílies vulnerables, en risc d’exclusió social, nouvingudes, etcètera) en un mateix centre
 • Establir protocols específics que garanteixin l’accés en igualtat de condicions a l’escola pública de tot l’alumnat amb NEE en les diverses activitats educatives

Diversitat funcional:

 • Garantir i promoure la vida autònoma de les persones amb diversitat funcional i trastorn mental.
 • Protocols sanitaris per a la millora de les condicions sanitàries i sociosanitàries d’aquests col·lectius.
 • Dret a l’habitatge adaptat amb un lloguer social
 • Dret de les persones amb diversitat funcional a accedir a un lloc de treball.
 • Materialitzar el dret a la mobilitat i al desplaçament. Adaptar i millorar l’accessibilitat de la flota pública d’autobusos, de metro, de FGC i taxis, i legislar i vetllar perquè es compleixi en el transport privat i subvencionat.
 • Aplicar el desplegament de la Llei d’accessibilitat de Catalunya (2014). Cal que tots els Ajuntaments l’apliquin.

Aquí podeu accedir al programa complert de les CUP

Tornar a l’inici de l’article

PP

Sí que hi ha referències a la diversitat funcional i al sector de la discapacitat i la salut mental en el seu programa. No hi ha referències especifiques al TEA. Resumim les seves propostes:

 • Dotaremos un programa de atención individualizada de urgencia a la totalidad de residencias para detectar y atender sus necesidades sanitarias más inmediatas, tanto al personal que trabaja como las personas que residen.
 • Actualizaremos la cartera de servicios sociales, vigente desde el 2010, para incorporar nuevos servicios y nuevas prestaciones.
 • Impuesto de Transmisiones Patrimoniales. Reduciremos el impuesto del 7% al 6% en el caso de transmisión de pisos de protección oficial, o en el caso de familias numerosas, menores de 32 años o personas con discapacidad pasar de tributar el 5% al 4%.

Educació:

 • Defenderemos el derecho de los padres a elegir la mejor educación para sus hijos, mejorando la educación pública y garantizando también el modelo de escuela concertada, incluida la escuela diferenciada. También defenderemos la educación especial.

Esport:

 • Aprobaremos una nueva Ley del Deporte de Cataluña que potencie el deporte femenino, el deporte de base, la lucha contra la violencia, la promoción del deporte para personas discapacitadas y que garantice una mejor y más justa financiación del deporte catalán.

Aquí trobeu el programa complert del PP

Tornar a l’inici de l’article

PDCAT

Sí que hi ha referències a la diversitat funcional i al sector de la discapacitat i la salut mental en el seu programa. No hi ha referències especifiques al TEA. Resumim les seves propostes:

Accessibilitat:

 • Assegurar l’accessibilitat universal, sota els principis d’equitat i d’inclusió, a aquells infants que, per raó de la seva malaltia, discapacitat o qualsevol altra situació o característica, no tenen garantit l’accés a productes, béns o serveis en l’àmbit urbanístic, habitatge, transport, comunicació, cultura, participació, etc.
 • Millorar l’accessibilitat a la informació, als tràmits i a les gestions de les administracions públiques per part dels infants i les seves famílies, amb especial focus als infants amb discapacitat i en risc d’exclusió.
 • Com a mesura preventiva i de resposta als canvis rellevants de l’entorn social i educatiu dels infants des de l’inici de la pandèmia, posar en marxa un programa d’atenció preventiva i integral als infants i adolescents que permeti oferir respostes ràpides a aquells problemes de salut mental o de socialització que requereixin un seguiment especialitzat.
 • Tota persona jove ha de disposar del servei d’assessorament i acompanyament individualitzat per a facilitar la seva inserció laboral, atenent a la diversitat del col·lectiu juvenil i d’acord amb la formació de cadascú.
 • Afavorir la inserció laboral de les persones joves amb discapacitat o malaltia mental, amb especial atenció a la seva incorporació a l’empresa ordinària i/o els processos de transició dels CET.
 • Donar a conèixer i sensibilitzar les persones joves sobre els hàbits i les conductes saludables (salut física i mental, mobilitat segura i sostenible, afectiva i sexual, laboral, social, alimentària, etc.), amb llenguatges, canals i agents propers.

Educació:

 • Un altre és l’educació inclusiva, la qual ha de donar resposta a tot l’alumnat en la seva diversitat.
 • Universalitzar l’ensenyament fins als 18 anys, oferint una diversitat d’itineraris formatius en la secundària que responguin als interessos i a les necessitats educatives de cadascú, per reduir significativament el fracàs escolar.
 • Reactivar el desplegament del Decret d’escola inclusiva, acompanyat dels recursos que la facin viable, constitueix una prioritat per a la millora del sistema educatiu.
 • Desenvolupar al màxim el talent, les capacitats diverses de tots els alumnes, independentment de les circumstàncies que concorren en cadascú.
 • Implementar un seguit de mesures de suport, específiques, en funció de les necessitats educatives de cada infant.

Diversitat funcional:

 • Revisar la quantia de les prestacions socials, així com en els requisits per accedir-hi, per poder garantir una provisió suficient que inclogui a les persones amb discapacitat intel·lectual.
 • Impulsar prestacions per mitigar el greuge econòmic comparatiu que suposa tenir a càrrec un fill/a o familiar amb discapacitat. Assegurar que aquests ajuts siguin compatibles amb altres programes.
 • Revisar l’actual model d’integració sociolaboral de les persones amb discapacitat i fer complir la legislació en el que fa referència al percentatge de contractació de persones amb discapacitat
 • Augmentar la dotació de recursos destinats a garantir l’ocupació del col·lectiu mitjançant Centres Especials de Treball (CET
 • Invertir en polítiques socials i educatives de suport a la infància i a les seves famílies per prevenir i compensar les desigualtats en origen, especialment en el cas de les més vulnerables.
 • Incrementar el finançament de la llei de promoció de la autonomia personal i atenció a les persones en situació de dependència.
 • Revisar l’actual model d’atenció a les persones amb discapacitat per adaptar-lo a la Convenció de Drets de les Persones amb Discapacitat de les Nacions Unides
 • Revisar les prestacions socials per a ajudes de tercera persona a les famílies a càrrec de persones amb discapacitat i dotar de fons els programes d’assistència domiciliària, compatible amb el servei d’Assistència Personal
 • Millorar la visibilització i participació de les dones amb discapacitats i realitzar campanyes informatives dirigides a dones amb discapacitat intel·lectual amb un sistema de lectura fàcil

Gestió:

 • Integrar els serveis socials amb els serveis de salut, la qual cosa revertirà en una millor prestació de serveis i de qualitat de vida de les persones, especialment les més vulnerables.
 • Treballar per uns serveis socials des de la proximitat i universalitzar els serveis socials al conjunt del territorio
 • Donar continuïtat a la prestació de serveis socials per part dels ajuntaments, tal com es venia fent amb anterioritat a l’aprovació de la Llei de reforma de la llei d’Administració Local estatal (LRSAL)
 • Presentar un Pla de legislatura de reducció de les llistes d’espera per accedir a serveis residencials i d’atenció diürna per eliminar-les o almenys minimitzar-les en el període de 4 anys.
 • Impulsar i donar suport als projectes presentats en el marc dels Fons de Recuperació de la Unió Europea que estiguin relacionats amb la transformació i la innovació dels serveis d’atenció a les persones amb discapacitat.
 • Articular un pla de rescat del sector amb subvencions a fons perdut per salvar el teixit d’entitats socials d’atenció a les persones amb discapacitat de la crisis que estan patint per la pandèmia
 • Aprovar la Llei d’acció concertada per la prestació de serveis de caràcter social i d’atenció a les persones, que permeti incorporar un finançament més estable i transparent ales entitats socials prioritzant el concert, amb conveni plurianual, a les subvencions.
 • Reforçar la col·laboració públic-social amb les entitats socials del tercer sector, amb un marc legislatiu favorable al desenvolupament de les activitats d’iniciativa social que executen.
 • Elaborar el Llibre blanc de les professions socials de manera participada amb col·legis, universitats i professionals
 • Revisar la cartera de serveis socials, incorporant nous perfils emergents de serveis i professions, per donar resposta, a nous models d’atenció i a noves necessitat
 • Donar la categoria de serveis essencials als serveis d’atenció a les persones oferts per les entitats del Tercer Sector a fi d’enfortir els serveis bàsics d’atenció social i els serveis socials especialitzats.

Treball:

 • Enfortir la capacitat del Tercer Sector per incorporar al mercat laboral els col·lectius més vulnerables

Aquí podeu trobar el programa complert del PDCAT

Tornar a l’inici de l’article

VOX

El grup parlamentari Vox no fa referència als conceptes “Diversitat”, “Discapacitat”, “Salut mental” o “Autisme” dins el seu programa electoral, per tant, amb la nostra recerca no hem sabut individuar els punts claus de les seves polítiques socials cap a aquest col·lectiu.

Aquí podeu consultar el programa complert de VOX

Tornar a l’inici de l’article

Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà. Els camps necessaris estan marcats amb *