D’aquí una setmana finalitza el plaç per a presentar les sol·licituds IRPF 2020

D’aquí una setmana finalitza el plaç per a presentar les sol·licituds IRPF 2020

El passat divendres 10 de juliol es va publicar al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya la convocatòria de subvencions a càrrec del 0.7% de l’IRPF. Detallem a continuació els aspectes més destacats de la convocatòria:

 • Es regirà per les Bases de 2019 i, per tant, els col·lectius prioritaris seran els mateixos que constaven a les Bases de l’any passat
 • Es prioritzaran els projectes de continuïtat en referència a l’any passat
 • El calendari previst és: revisió administrativa al setembre, valoració a l’octubre, resolució provisional el 25 de novembre i resolució definitiva el 15 de desembre. Amb aquest calendari els pagaments anticipats arribarien durant el gener de 2021.

Com en convocatòries anteriors, es poden sol·licitar projectes d’activitats, d’equipament (annex B) i d’obres (annex C) dins les següents línies d’actuació:

B_Protecció social

D_ Famílies

B_Protecció social

D_ Famílies

E_Voluntariat

Les entitat que presentin la sol·licitud hauran d’aportar:

 • Annex entitat executant
 • Memòria explicativa per cada activitat sol·licitada. L’entitat sol·licitant és la Federació Catalana d’Autisme
 • Per cada línia que necessiti per la seva execució l’adquisició d’equipament, se sol·licitarà la línia d’actuació B11
 • Declaracions responsables, són 3 certificats
 • Pressupost d’inversions i equipament, si cal
 • Resolució d’altres subvencions, si cal
 • Fitxa de cost de personal (opcional)

És important llegir detingudament tota la normativa de la convocatòria i conèixer els requisits de justificació (base 26), abans de fer la memòria de sol·licitud. Cal tenir en compte el següent: 

 • Un cop publicada la resolució provisional, es pot reformular el projecte i adaptar el pessupost presentat a la subvenció proposada, si aquesta és inferior a que s’ha sol·licitat respectant, la quantitat de finançament propi, objecte, les condicions i la finalitat de la subvenció. En aquest cas, és necessari que es presenti novament l’Annex B i l’Annex C adequant el pressupost a l’import que consta en la proposta de resolució provisional. 
 • Tant el pressupost del projecte com en l’apartat 11.2 dels annexos cal indicar les subvencions otorgades, sol·licitades o que preveieu sol·licitar. Si durant el procediment de valoració rebeu una notificació, tant si és positiva com negativa podreu actualitzar l’annex i enviar la resolució. 
 • Per evitar reintegraments, haureu de justificar el 100% del cost del projecte.


Cal tenir en compte també que un cop tramitada la sol·licitud de subvenció, s’ha de comunicar a la Federació  qualsevol canvi en l’activitat o calendari presentats, en el moment que es produeixi. Els canvis no comunicats o que no hagin sigut acceptats de manera expressa poden donar lloc a la revocació total o parcial de la subvenció. 

En aquest enllaç trobeu tota la documentació necessaria per a sol·licitar la subvenció amb càrrec a l’assignació tributaria de l’IRPF. 

Les entitats associades podeu contactar amb la nostra responsable de Subvencions i projectes Carmen Seco escrivint un mail a irpf@fedcatalanautisme.org o bé, trucant-la per telèfon al 693 060 893.

El plaç per presentar les sol·licituds finalitza el 29 de juliol, abans de les 12 hores.

Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà. Els camps necessaris estan marcats amb *